Een brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallatie die voldoet aan de wettelijke eisen.

Uw bedrijf moet aan wettelijke brandveiligheidseisen voldoen, daarom zoekt u voor uw zekerheid een erkend bedrijf .

Meester Electronics BV is Kiwa erkend voor de volgende CCV certificatieschema's:

- Borg E Alarminstallateur
- Brandmeldinstallaties: Ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van brandmeldinstallaties
- Brandmeldinstallaties: Onderhouden van brandmeldinstallaties
- PVE opsteller

                                          076f34e4-1c17-49dc-ae26-807c807562b2.jpg

Mogelijk wordt u geconfronteerd met  controles of een bouwplantoets, waarna u een voorziening dient te treffen om brand te detecteren en te ontruimen.  Wij kunnen u vakkundig helpen in het woud van regels en wensen. Daarom zoekt u een KIWA-NCP erkend branddetectiebedrijf en bent u bij Meester Electronics op het goede adres.

logo siemens.jpg

Als Solution Partner Siemens voeren we Siemens Cerberus brandmeldsystemen, maar we onderhouden meer merken zoals o.a. Bosch, Notifier en Morley.

1. Waarom ìs een brandmeldsysteem nodig?
Wij zullen u helpen met deze vraag. Vaak heeft de eis een wettelijke grond doordat het bouwwerk niet (geheel) voldoet aan het Bouwbesluit, of omdat de gebruiksfunctie van het pand dit voorschrijft. Deze maatregelen hebben tot doel alle mensen veilig en op tijd uit een brandend pand te krijgen. Maar ook de verzekeraar kan eisen dat een beginnende brand zo snel mogelijk gemeld moet worden om de schade te beperken.

Een brandmeldinstallatie is nodig om een beginnende brand zo snel mogelijk te detecteren, lokaal te waarschuwen en eventueel door te melden. Dit wordt altijd automatisch doorgegeven aan een ontruimingsinstallatie met het doel mensenlevens te redden tijdens de openingstijden.  In het Gebruiksbesluit staat omschreven wanneer er ook een melding naar de brandweer gestuurd moet worden. Bovendien kunnen verschillende automatische sturingen zorgen voor veilig ontvluchten in zo min mogelijk rook. Kleefmagneten op rookdeuren laten los, rook-warmteafvoer wordt ingeschakeld, de luchtbehandeling wordt bediend  en/of het beperken van materiele schade door aansturing van een automatische blusinstallatie, het afsluiten van brandcompartimenten, het ontgrendelen van een toegang voor de brandweer etc.

U als gebruiker bent verantwoordelijk voor de veiligheid van alle mensen in het pand.

Daarom liggen er wetten ten grondslag aan de eisen van de overheid:

  1. Bouwbesluit - hierin staan de regels voor ver- en nieuwbouw. Per gebruiksfunctie  van het pand staat aangegeven wanneer er een installatie wettelijk is vereist. Indien  bouwkundige maatregelen niet mogelijk of gewenst zijn, kan een brandmeldinstallatie zorgen voor een gelijkwaardige veiligheid. Hierdoor voldoet u nog steeds aan de regelgeving.
  2. Arbowetgeving - de regels voor een veilige werkomgeving.
  3. Milieuwetgeving - regels om schade aan mens en milieu te beperken, ook bij een mogelijke brand.

De verzekeraar kijkt (ook) naar andere zaken:Morleyoptisch.jpg

  1. Is het risico en de kans groot dat er een brand kan ontstaan?
  2. Zal de schade groot zijn bij brand?
  3. Moet de verzekeraar dan betalen?

Als het antwoord JA is op de bovenstaande vragen zal de verzekeraar met een eis tot installatie van een brandmeldsysteem kunnen komen.

handbrandmelder.jpgDe gebruiker van een pand wil steeds vaker zelf een brandmeldsysteem hebben voor de persoonlijke veiligheid en het beperken van (bedrijfs)schade. Want de gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid! Na een brand gaan veel bedrijven failliet doordat ze soms maanden niet kunnen functioneren terwijl de vaste lasten doorgaan. Zelfs als een verzekeraar de schade zal vergoeden is dit vaak niet snel genoeg geregeld.

 

 
2. Waaraan moet de installatie voldoen?
Een vereiste brandmeldinstallatie moet in Nederland voldoen aan de norm NEN2535 en het aanvullingsblad NEN2535+C1. Volgens het Bouwbesluit heeft een brandmeldinstallatie altijd een gekoppelde ontruimingsinstallatie en deze moet voldoen aan de norm NEN2575.

Om zeker te weten of een installatie voldoet aan deze normen is de regeling brandmeldsystemen 2011 van kracht met een certificeringsregeling. Zo kan een installateur worden gecertificeerd voor alleen leveren, installeren en onderhouden van een brandmeldinstallatie. Meester Electronics is voor al deze deelgebieden erkend door de KIWA waardoor het bedrijf zelf brandmeldinstallaties mag certificeren.

Meester Electronics is CCV Kiwa erkend voor het leveren, installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties.

Programma van Eisen
Voordat een ontwerp door een branddetectiebedrijf gemaakt kan worden zullen alle eisen geinventariseerd moeten worden na een risico-analyse. Dit wordt door een Programma van Eisen Opsteller uitgevoerd en samengevat in een Programma van Eisen. Meester Electronics is door de Kiwa erkend als PvE opsteller, wat omschreven wordt als Basis Ontwerp Opsteller Brandmeldinstallaties. Het programma zal door alle partijen voor akkoord ondertekend worden.

Er kunnen vier eisende partijen zijn:

  1. Overheid
  2. Verzekeraar
  3. Gebruiker
  4. Eigenaar

De PvE- Opsteller maakt het Programma van Eisen en vermeld daarin o.a. de brandgrootte, de prestatie eisen en certificering.

3. Hoeveel kost de installatie en welk systeem is geschikt voor mij?
slowwhoop.jpgAls het PvE gemaakt is kan een calculatie gemaakt worden voor het systeem. Onze Projecteringsdeskundige zal gaan uitzoeken welke detectiemethode het meest geschikt is voor uw situatie. Een brand kan gedetecteerd worden door rookgasmelders, thermomelders, aspiratiemelders, vlammenmelders etc. Deze melders kunnen met een geadresseerd- of een conventioneel systeem worden verbonden.
Elke methode heeft zijn voor- en nadelen en verschillende prijsconsequenties. Meester Electronics levert en installeert verschillende fabrikaten waardoor steeds wordt gezocht naar de beste prijs voor het vereiste kwaliteitsniveau omschreven in het PvE.
Het is dus altijd maatwerk.

Onderhoudscontract
Na installatie zal het systeem conform de norm onderhouden moeten worden volgens de NEN2654-1. Meester Electronics biedt onderhoudscontracten aan waardoor aantoonbaar regelmatig onderhoud conform de norm wordt uitgevoerd. Bovendien zijn we voor contractklanten 24 uur per dag bereikbaar. Daarnaast geven we de cursus Beheer BMI.